Základní cíle centra

Od listopadu 2019 je CAFR kolektivním členem České asociace pro africká studia.

Centrum afrických studií (CAFR FF UK) bylo pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy založeno 25. května 2019 během prvního ročníku festivalu Den Afriky. CAFR je platformou, kde se budou setkávat, spolupracovat a společně podávat granty čeští i zahraniční badatelé, badatelky, studenti a studentky se zájmem o Afriku. Cílem je mezioborová a meziuniverzitní odborná práce na mezinárodní úrovni v různých oblastech afrických studií. V rámci naplňování tzv. třetí role univerzity se chce CAFR aktivně podílet také na kultivování diskuse o Africe v českém veřejném prostoru.

Cílem je posílení přítomnosti afrických témat na FF UK, podnícení zájmu akademiků a akadmeiček i pregraduálních a postgraduálních studentek a studentů, a to cíleně napříč studijními programy a základními součástmi. V každém akademickém roce se bude nabízet alespoň jedna volitelná přednáška (nejenom pro studující FF UK) konkrétně nebo obecněji zacílená na Afriku; dále bude zprostředkováno vedení nebo konzultace závěrečných prací věnovaných Africe a organizovat odborné konference, přednášky hostujících profesorů a specializované workshopy. Centrum bude také podněcovat spolupráci s dalšími zájemci o africkou problematiku, ať už působí na dalších fakultách Univerzity Karlovy, dalších univerzitách, ale také v neziskových organizacích. Neopomenutelnou složkou činnosti je i komunikace s veřejností, organizace popularizačních přednášek a komentování aktuálního dění v médiích.

Centrum bylo zřízeno  opatřením děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (10/2019) ze dne 14. 5. 2019.