Zpráva o činnosti za rok 2020

Průběžné informace o činnosti na webu a dalších sociálních platformách (https://cafr.ff.cuni.cz/https://www.facebook.com/cafrffuk/https://www.instagram.com/cafr_ffuk/).  

Od listopadu 2019 je CAFR kolektivním členem České asociace pro africká studia (http://www.africkastudia.cz/cs/).

CAFR dál sídlí v Kampusu Hybernská, v místnosti 3D, kterou sdílí s Knihovnou jazyků FF UK. Komunikaci se studenty i dalšími zájemci o činnost zajišťuje sekretář CAFR kol. Šarše (vojtech.sarse@ff.cuni.cz), který případně předává dotazy a podněty dále.

Během roku 2020 CAFR v rámci organizovaných událostí (jak pro oblast akademickou tak pro širokou veřejnost) navazovalo kontakty nové a upevňoval kontakty z předchozího roku. Byly zorganizovány dva semestrální semináře pro studenty FF UK i zájemce z jiných institucí, druhý ročník Dne Afriky a intenzivní workshop Týden Afriky. 

CAFR se zapojilo do plnění Centrálního rozvojového plánu v oblasti rozvoje strategických oborů, s cílem napomáhá ke stabilizaci afrických studií na FF UK (ačkoli se prozatím nejedná o akreditovaný studijní obor). Dopad centra je viditelný mezi studenty i širším publikem, jeho aktivity jsou čím dál více navštěvované (ať už se jedná o Týden Afriky či o semináře Afrika interdisciplinární). Seminářů se účastní studenti z různých oborů, kteří také individuálně konzultují své studijní projekty a závěrečné práce. V rámci FF UK se daří oslovovat akademiky, kteří se byť jen dílčím způsobem věnují africkým tématům, a obohacovat tak spektrum různých metodologických přístupů.

Zásadně pokročilo zasíťování CAFRu do širšího systému meziuniverzitních spoluprací – s institucemi, jako je Česká zemědělská univerzita, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita, Akademie věd a další. Již v roce 2019 se CAFR stalo kolektivním členem České asociace afrických studií. Daří se příprava společných projektů (tematická čísla časopisů, spoluúčast na organizaci Týdne Afriky, příprava mezinárodní konference Viva Africa pod záštitou ČAAS pro rok 2021). 

Na druhé straně se CAFR snaží i o komunikaci se širokou veřejností, ať už v rámci Dne Afriky, veřejných přednášek nebo videoprezentací. Velkým úspěchem je skutečnost, že tyto aktivity pokračovaly v době pandemie, kvůli které byla celá řada jiných akademických projektů zrušena či přeložena

VÝUKOVÉ AKTIVITY:

Afrika Interdisciplinární II ACAFR0002  (LS 2019/2020) (garantem obou seminářů Vojtěch  Šarše) (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=ACAFR0002)

Afrika Interdisciplinární III ACAFR0003 (ZS 2020/2021) (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=ACAFR0003)

Tento mezioborový seminář probíhá v prostorách Kampusu Hybernská (3D), resp. online. Garantem je Vojtěch Šarše, tajemník CAFR. Vedle členů CAFR z FF UK byly do semináře zapojeny následující instituce, které vyslaly své přednášející: Metropolitní univerzita Praha, Asociace pro mezinárodní otázky, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, Centrum pro teoretická studia, Archeologický ústav a Sociologický ústav AV ČR. AV ČR, Česká zemědělská univerzita, Metropolitní Univerzita Praha a FHS UK.

Cílem semináře je především umožnit studentům různých oborů seznámit se nejnovějšími s metodologickými a konceptuálními východisky afrických studií, jak v českém prostředí, tak na zahraničních univerzitách, a také umožnit bližší vzájemné seznámení akademiků z různých institucí, představení aktuálně probíhajících výzkumů a možné spolupráce v budoucnosti. Tyto cíle byly úspěšně naplněny. Do semináře se v LS 2019/20 zapsalo celkem 11 studentů, atestaci získali 4, v ZS 2020/21 se navzdory tomu, že seminář probíhal výlučně online, zapsalo 25 studentů, atestaci získalo 17. Seminář navštěvovali studenti nejen z FF UK, ale také z FSV, Pedf a Přf. Studenti se zapojovali do diskusí, někteří z nich již pracují na vlastních projektech (např. platforma Dekolonizace, https://dekolonizace.cz/).

Členové CAFR také v rámci svých domovských kateder přednášejí k afrikanistickým tématům

Jihoafrické hudební kultury AHV110303 (LS 2019/20) (garantem Vít Zdrálek)

Kurz uvádí do bádání o různých podobách jihoafrické hudební minulosti a současnosti v perspektivě dlouhé postkoloniální a globální modernity. Cílem je představit tamější hudební kultury jako součást společenských, kulturních, politických a ekonomických procesů. Kurz se dotkne tématiky původní tradiční hudby a jejích dnešních podob, hudby křesťanských misií a afrických nezávislých církví, městské populární hudební kultury od jazzu až po elektronickou taneční hudbu, ale nevynechá ani problematiku bělošských populárních žánrů a evropské klasické hudby v Jižní Africe, včetně opery. Výchozím předpokladem kurzu je, že navzdory rasově motivovaným historickým politikám oddělování, jsou jihoafrické společnosti po staletí složitě a na různých úrovních propojené jak mezi sebou navzájem, tak se zbytkem světa. Studium jejich hudebních kultur může jedinečným způsobem pomoci porozumět povaze dnešních postkoloniálních společností.

Týden Afriky (https://cafr.ff.cuni.cz/2020/09/02/program-tydne-afriky/), intenzivní seminář pro zájemce o afrikanistiku z řad studentů českých univerzit, byl původně plánován na květen 2020, nakonec se uskutečnil mezi 14. a 18. 9. 2020. Podařilo se jej nicméně uskutečnit v prezenční podobě. Hlavním organizátorem byl CAFR FF UK, na organizaci se také podílely ČZU, FF UHK a Tvůrčí Afriky (http://tvurci-afrika.simplesite.com/). Následující instituce, včetně FF UK, vyslaly své přednášející: Archeologický ústav AVČR, FF UHK, FHS UK, AMO, Pedf UK a FF MUNI. 

Cílem akce bylo umožnit intenzivní pracovní setkání nad afrikanistickými tématy pro studenty různých univerzit, jejich obeznámení s metodami a konceptuálními východisky afrikanistiky. Studenti mohli za svou účast získat kredity, jednotlivé pracovní bloky byly vypsány jako předměty. Celkem se zúčastnilo 40 studentů z těchto institucí: FF UK, LFHK, FSV, PřF a FF UHK, atestaci získalo 18. Ústředním tématem Týdne Afriky byla problematika interkulturního překladu. V rámci překladatelských workshopů studenti připravili k vydání překlady několika prominentních postkoloniálních myslitelů a jejich esejů, které budou publikovány v časopise A2.

Součástí Týdne Afriky byla i jednodenní konference „Reprezentace Afriky v zemích bez kolonií“ (přednášející z ČR, SR a Rakouska), otevřená široké akademické veřejnosti. Konference byla věnována tématu, které dosud není v českém vědeckém prostředí příliš reflektováno, v mezinárodním kontextu je ale vnímáno jako zcela zásadní – problematice „kolonialismu bez kolonií“ a společného kolonialistického diskursu jako ústřední součásti evropské modernizace. Přednášky ukázaly široké možnosti pro další bádání, jak v podobě dosud nezpracovaných archivních ad. (literárních, filmových) pramenů, tak v podobě sdílených témat rozpracovávaných badateli z různých institucí.  

Videozáznam z Týdne Afriky byl s dovolením účinkujících vyvěšen na internetu: (https://www.youtube.com/channel/UCz9_6ezdHtlCXa0o5x1rdSQ/playlists?view_as=subscriber)

Z hlediska mezinárodní spolupráce byly důležitá prezentace Markéty Křížové na University of Iowa (12. 3. 2020, veřejná přednáška „Intellectual Colonialism in a Country without Colonies: The case study of Czech anthropological museology in the 19th, 20th and 21st centuries”, doprovodná akce k sympóziu “What Can Museums Become?”, 2020 Obermann Humanities Symposium), na Maximilians-Universität München (3. 12. 2020, přednáška „Imperial rivalry and cultural syncretism on the Mosquito Coast, 19th century“ v rámci Die Amerikas: Forschungskolloquium zu den Amerikas aus Kulturwissenschaftlicher Sicht – online) a zapojení do European Area Studies Networking Workshop  (pořádán 23. 10. 2020 INALCO – online). 

Významnou akcí pro příští rok bude pořadatelství konference Viva Africa 2021 pod záštitou ČAAS, jejíž přípravy už intenzivně probíhají. Konsorcium Viva Africa schválilo návrh výzvy k zasílání příspěvků: https://cafr.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/27/2021/01/CfP_Viva_Africa_2021_Prague.pdf

AKCE PRO VEŘEJNOST:

Den Afriky Druhý ročník (https://drive.google.com/file/d/12W3dgTqMX0PhAAqMqy5yXi03mC37hx2M/view)  

Akce pro veřejnost původně plánovaná na 25. 5. se kvůli pandemii uskutečnila 12. 9. 2020, nicméně prezenčně a za velkého zájmu veřejnosti (účast odhadujeme na ca. 150 návštěvníků). Akce se uskutečnila v prostorách Kampusu Hybernská, na organizaci se také podílely ČZU a FF UHK. Následující instituce, včetně FF UK, vyslaly své přednášející (vizte program v odkazu): ČZU, Ministerstvo zahraničních věci ČR a platforma Dekolonizace (https://dekolonizace.cz/). Cílem akce byla především komunikace s veřejností, její seznámení s aktuálně probíhajícími výzkumy s afrikanistickou tematikou v českém prostředí a s hlavními problémy, jimž čelí africký kontinent, resp. jeho jednotlivé regiony. Hlavní náplní Dne Afriky byly diskuse a přednášky, oproti předchozímu roku byl omezen kulturní ad. doprovodný program, nicméně v čítárně Kampusu Hybernská se uskutečnila výstava fotografií Vainqueura Birembanoa Bulakaliho „Uprchlický tábor Nyarugusu“. Akci se dostalo pozitivních ohlasů na sociálních sítích, přispěla k oslovení dalších zájemců o interdisciplinární semináře z řad studentů i veřejnosti.

Pro Den Afriky (25. 5. 2020) připravil Vojtěch Šarše videoprezentaci: https://www.youtube.com/channel/UCz9_6ezdHtlCXa0o5x1rdSQ/playlists?view_as=subscriber

Markéta Křížová dne 16. 1. 2020 přednesla veřejnou přednášku, „Kolonialismus a antropologická muzea: Specifická pozice Náprstkova muzea“ (Náprstkovo muzeum, cyklus přednášek a diskusí „Pivovar nebo muzeum“). Přednášku motivovala snaha oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s tématem českého „kolonialismu bez kolonií“, zároveň se jednalo o zapojení do širší odborné i laické diskuse o dalším směřování Náprstkova muzea. Jednalo se o využití expertízy vzešlé díky vytvoření CAFR, spolupráci s českými i zahraničními akademiky věnujícími se podobným tématům. https://www.nm.cz/naprstkovo-muzeum-asijskych-africkych-a-americkych-kultur/kolonialismus-a-antropologicka-muzea 

Dále pak Markéta Křížová participovala na veřejné diskusi z 27. 8. 2020 „Dějiny, na kterých záleží“, a to v rámci letní školy pro učitele Nahlížet dějiny, pořádané Centrem současného umění DOX a Ústavem pro studium totalitních režimů. V této diskusi bylo reflektováno české vnímání jinakosti v moderní době, především ve vztahu k zámořským územím. Hlavním důvodem účasti byla snaha oslovit učitele základních a středních škol tématem, které se dodnes v osnovách příliš neprosazuje.

PUBLIKAČNÍ VÝSTUPY:

Monotematické číslo časopisu The Journal of Culture (1/2020) věnované problematice afrických studií v ČR. Zhodnocení tradic české afrikanistiky, formulování nových strategií reagujících na aktuální potřeby oboru v domácím i mezinárodním kontextu. Číslo připraveno na FF UK (koordinátorka Barbora Půtová, členka rady CAFR). Číslo členům Rady a Konsorcia rádi pošleme nebo předáme osobně, dejte prosím vědět M. Křížové,

Monotematické číslo časopisu Paměť a dějiny (3/2020), věnované studené válce, Československu a Africe. Otevírá nové přístupy ke studiu moderních československých dějin, má potenciál zejména pro inspirování studentů pro vybírání témat závěrečných prací. Číslo připraveno na FF UK (koordinátoři Mikuláš Pešta a Jan Koura, spolupracovníci CAFR). Číslo je volně dostupné: https://www.ustrcr.cz/publikace/pamet-a-dejiny-3-2020/ 

Série tematických článků „Rok Afriky 1960/2020“ v časopise Dějiny a současnost, zahájená v roce 2020, která bude pokračovat ještě v roce 2021 (zatím články Mikuláše Pešty, Jelizavety Getty z FF UK), cílící na širokou veřejnost a objasňující různé aspekty moderních afrických dějin.

Křížová, M., Koloniální sny českých vlastenců, Vesmír 99:10 (2020), 592-595