Výzva studujícím k účasti na překládání dekoloniálně feministických odborných textů, které budou součástí českého komentovaného překladu

Centrum afrických studií FF UK vypisuje v  ZS semestrální překladatelský projekt, který si studující můžou v září zapsat jako předmět v SIS pod názvem “Překladatelský workshop” a kódy ACAFR004 (Aj), ACAFR005 (Fj), ACAFR0010 (Šj) a ACAFR0011 (Pj), a jehož výstupem bude vydání českého komentovaného překladu dekoloniálně feministických textů. Projekt začíná už 11.-14. září na Týdnu Afriky v Kampusu Hybernská, který je letos věnován právě dekoloniálnímu feminismu. Účast na něm je pro překládající povinná. Prozatím se prosím zapisujte do tohoto google formuláře.

Studující budou v rámci projektu překládat vybrané odborné texty z anglického, francouzského, španělského a portugalského jazyka, a to pod vedením vyučujících, kteří*é s nimi budou překlady po celý zimní semestr konzultovat. Během semestru se uskuteční několik společných setkání, na nichž budou překladatelské skupiny konzultovat mj. problematiku překladu odborných termínů do češtiny a obecně pilovat své překladatelské dovednosti. Účelem setkávání ale bude také rozšiřovat vzdělání participujících v současných feministických a dekoloniálních teoriích, které jim následně pomůže v překladu. K účasti na překladu tak vyzýváme rovněž ty, kteří*é s překládáním dosud nemají žádné zkušenosti a také ty, které*ří si ve svých znalostech dekoloniálních a feministických teoriích přílieš nevěří. Toto je skvělá příležitost, jak získat zkušenosti, znalosti a ještě se podílet na vydání knihy!

Během semestru se každý měsíc uskuteční jedno společné setkání v délce asi 3h15. Na každém setkání čeká na zúčastněné v úvodních 90 minutách teoreticko-metodologická přednáška. Na prvním setkání bude tato přednáška zaměřená na teorii a praxi odborného překladu, na těch následujících pak na základní pojmy ze současných feministických či dekoloniálních teorií, s nimiž texty pracují. Přednášky mají za úkol poskytnout všem překládajícím dostatečný odborný rámec, který jim poskytne lepší porozumění textu a pomůže v jeho překladu.

Po cca 15 min dlouhé pauze bude v následujících 90 minutách následovat společný „catch up“, tedy část, v níž jednotlivé překladatelské skupiny ostatní informují, jak jsou na tom s překladem a zároveň se s nimi podělí o případná překladatelská úskalí, s nimiž se potýkají (a to s tím, že ideálně alespoň pět dní předem nahrají podklady na g-drive, kam budou jinak posílat průběžné výsledky práce na překladu). Skupiny rovněž ostatní seznámí s tím, jak si poradil*y s překladem do češtiny dosud nepřeložených odborných termínů. Překlad odborných termínů budou mít zúčastnění*é následně možnost komentovat, případně navrhnout překlad jiný. Na konečné variantě by se měli*y všichni shodnout. Společné konzultování překladu mj. také zajistí, aby jednotlivé skupiny překládaly tytéž pojmy stejným způsobem a kniha působila koherentněji.

Vedle těchto čtyř společných setkání budou studující během semestru pravidelně konzultovat překlad také s přidělenou*ým vyučující*m, na četnosti a formě těchto setkání se ale domluví individuálně.